I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „Obchodní podmínky pro nákup“) upravují práva a povinnosti společnosti MMP AGENCY s.r.o., IČO: 19638604, DIČ: CZ19638604, se sídlem Mikulandská 119/10, Nové Město (Praha 1), 110 00 (dále jen „MMP AGENCY“)
 2. Pořadatel Akce je právnická osoba MMP AGENCY, která zajišťuje a organizuje konání Akce a která je prodávajícím vstupenek na Akce (dále jen „Pořadatel“).
 3. Tyto Obchodní podmínky pro nákup tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi MMP AGENCY a kupujícím. Kupující nákupem vstupenek současně stvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami pro nákup seznámil.
 4. MMP AGENCY prodává vstupenky prostřednictvím internetových stránek www.posedlidakarem.cz, popř. internetových stránek, které na www.posedlidakarem.cz přesměrují.
 5. Kontaktovat MMP AGENCY znamená kontaktovat oprávněnou osobu na její konkrétní telefonní číslo či e-mail, je-li známo, nebo na obecný telefon či e-mail, uvedený na našich stránkách.

II. Předmět smlouvy

 1. Předmětem smlouvy je závazek MMP AGENCY dodat kupujícímu vstupenky na jím zvolenou Akci, a to v množství požadovaném kupujícím limitovaném dostupností vstupenek předaných k prodeji MMP AGENCY a závazek kupujícího uhradit vstupné za vstupenky.
 2. Smlouva je uzavřena zaplacením vstupného ze strany kupujícího.
 3. MMP AGENCY se zavazuje dodat kupujícímu vstupenky bez zbytečného odkladu po zaplacení vstupného, s tím, že v případě nákupu vstupenek přes internet budou dodány v elektronické podobě na e-mail zadaný kupujícím. Kupující nemá nárok na dodání vstupenek dříve, než bude uhrazeno vstupné za vstupenky v plné výši.
 4. Doručením vstupenek kupujícímu ze strany MMP AGENCY jsou veškeré závazky MMP AGENCY vyplývající ze smlouvy splněny.

III. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k akci, na níž jsou vstupenky zakoupeny

 1. Kupující bere na vědomí, že MMP AGENCY je Pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. MMP AGENCY zajišťuje výrobu, prodej a distribuci vstupenek kupujícím na jednotlivé Akce. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi kupujícím a MMP AGENCY jakožto Pořadatelem této akce.
 2. MMP AGENCY odpovídá za konání jakékoliv Akce anebo za to, že se konat nebude, odpovídá i za jakoukoliv změnu Akcí nebo jejich termínů či místa konání, dále odpovídá za jejich průběh, za jakékoliv události, k nimž by na Akcích došlo či za jakékoliv skutečnosti, které by měly původ v konání či nekonání Akce..
 3. Kupující se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla stanovená MMP AGENCY. Dále se kupující nákupem vstupenky zavazuje podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.
 4. MMP AGENCY je vyhrazeno právo na změnu programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo Pořadatele na vědomí.
 5. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo Prodejní síť MMP AGENCY neodpovídá.

IV. Postup při nákupu vstupenek a platební podmínky

 1. Cena za každou vstupenku je uvedena u každé Akce jednotlivě. U každé Akce jsou uvedeny též případné vedlejší poplatky či náklady spojené s nákupem vstupenky.
 2. V případě nákupu vstupenky prostřednictvím internetových stránek www.oneteam.store je platba za vstupenku možná pouze platební kartou nebo bankovním převodem.
 3. K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany kupujícího, akceptací objednávky ze strany MMP AGENCY (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží kupujícím.
 4. MMP AGENCY nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené s nákupem vstupenky vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro kupujícího bankovní účet.
 5. Vstupenky nejsou zasílány poštou, a to ani na dobírku.

V. Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a MMP AGENCY odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě MMP AGENCY, poskytováno v určeném termínu.

VI. Reklamační řád

 1. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených u MMP AGENCY prostřednictvím Prodejní sítě se řídí těmito Obchodními podmínkami pro nákup a reklamačním řádem uvedeným v tomto čl. VI.
 2. Kupující má nárok na vrácení vstupného za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.
 3. Kupující nemá nárok na výměnu vstupenky, pokud není v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada ani mu nebude vrácena uhrazená cena za vstupenku.
 4. MMP AGENCY nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr, atp.).
 5. V případě, že kupující neobdržel vstupenku nejpozději do 1 hodiny po zaplacení vstupného, je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky, kontaktovat MMP AGENCY a oznámit, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit MMP AGENCY jméno, příjmení a e-mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky. V případě, že MMP AGENCY zjistí, že vstupenka skutečně nebyla kupujícímu doručena, a nepůjde o případ uvedený v předchozím odst. 4 tohoto reklamačního řádu a zároveň kupující oznámil MMP AGENCY, že mu vstupenka nebyla doručena, ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem, bude dále postupováno následujícím způsobem:
  • MMP AGENCY se zavazuje nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 hodinu před konáním Akce, zaslat kupujícímu znovu vstupenku na kupujícím zadaný e-mail,
  • v případě, že již došlo ke konání Akce, se MMP AGENCY zavazuje vrátit kupujícímu uhrazené vstupné, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.
 6. V případě, že ze strany MMP AGENCY dojde ke změně místa konání nebo termínu Akce nebo k úplnému zrušení Akce, bude kupující, který MMP AGENCY poskytl svůj e-mail o této skutečnosti vyrozuměn. MMP AGENCY neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout, ani za to, že kupující obdrží včas odeslané vyrozumění se zpožděním.
 7. Dojde-li ze strany MMP AGENCY ke změně termínu Akce, má kupující právo na vrácení vstupného nebo výměnu vstupenky za poukaz na další nákup. Toto právo může kupující uplatnit nejpozději pátý pracovní den následující po původním termínu Akce a pouze v případě, že vstupenka dosud nebyla využita. Pokud kupující neuplatní své právo v uvedené lhůtě, má se za to, že má zájem zúčastnit se Akce ve změněném termínu. V případě, že dojde ke změně termínu Akce z důvodu nezávislého na vůli MMP AGENCY v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), zůstává vstupenka v platnosti na tento změněný termín a kupující nemá právo na vrácení vstupného nebo výměnu vstupenky.
 8. Dojde-li ze strany MMP AGENCY k úplnému zrušení Akce, má kupující právo na vrácení vstupného nebo na poukaz na další nákup. Právo na vrácení vstupného nebo poukaz na další nákup může kupující uplatnit nejpozději pátý pracovní den následující po termínu Akce. Pokud kupující neuplatní své právo v uvedené lhůtě, má kupující právo pouze na výměnu vstupenky za poukaz na další nákup. V případě, že dojde k úplnému zrušení Akce z důvodu nezávislého na vůli MMP AGENCY v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), má kupující právo pouze na výměnu vstupenky za poukaz na další nákup.
 9. MMP AGENCY bude vstupné vracet níže popsaným způsobem a to pouze do výše finančních prostředků, které MMP AGENCY poskytne. Těmito finančními prostředky se rozumí zejména finanční prostředky, které MMP AGENCY obdržel od kupujících za prodej vstupenek.
 10. V případě, že budou splněny podmínky pro vrácení vstupného dle odst. 7 až odst. 9 tohoto reklamačního řádu, bude vstupné kupujícímu vráceno prostřednictvím internetových stránek:
  • prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena úhrada vstupného,
  • v případě platby bankovním převodem na bankovní účet, z něhož bylo vstupné zasláno

VII. Mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi MMP AGENCY a zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci pořádanou MMP AGENCY či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto zákazníkem a MMP AGENCY, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na internetové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII. Ochrana osobních údajů při nákupu

 1. MMP AGENCY během prodeje vstupenek zpracovává osobní údaje, které mu při nákupu vstupenky poskytne kupující, a to v souladu se Zásadami soukromí.
 2. V případě chybně zadaných údajů (např. překlep ve jméně či telefonním čísle) má kupující povinnost kontaktovat MMP AGENCY.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.
 2. MMP AGENCY je oprávněna kdykoliv změnit tyto Obchodní podmínky pro nákup.
 3. Veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup a smluvní vztah mezi kupujícím a MMP AGENCY se řídí českým právním řádem.
 4. Veškeré spory vzniklé při nákupu vstupenek prostřednictvím MMP AGENCY budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně.

NAPIŠTE, RÁDI O VÁS USLYŠÍME

Chceš se na něco zeptat? Napiš, neexistuje špatný dotaz!
info@posedlidakarem.cz

Chceš se stát partnerem akce? Tak na co čekáš?
partneri@posedlidakarem.cz

Potřebuješ akreditaci nebo podklady pro média? Ozvi se!
media@posedlidakarem.cz